اول ماه مه و ضرورتهای پیش روی

روز قطعی جدال است آخرین رزم ما
انترناسیونال است نجات انسان‌ها

ویژه برنامه رادیو پیام کانادا بمناسبت فرارسیدن اول ماه مه روز جهانی کارگر. با سپاس فراوان از تمامی رفقایی که ما را در انجام این برنامه  یاری رساندند.

  • محسن ابراهیمی از حزب کمونیست کارگری ایران
  • خسرو بوکانی از حزب کمونیست ایران
  • سیاوش دانشور از حزب کمونیست کارگری ایران ـ حکمتیست
  • سروش از کمیته عمل سازمانده کارگری
  • محمد رضا شالگونی از سازمان انقلابی کارگران ایران (راه کارگر)
  • ثریا شهابی از حزب کمونیست کارگری حکمتیست (خط رسمی)
  • محمود صالحی – فعال کارگری
  • علیرضا نوائی از اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران
  • سمیر نوری از حزب کمونیست کارگری چپ عراق (به زبان کردی)
  • سمیر نوری از حزب کمونیست کارگری چپ عراق (به زبان عربی)


لینک به کانال تلگرام رادیو پیام

زنده باد اول ماه مه ، زنده باد سوسیالیسم!

 

روز قطعی جدال است آخرین رزم ما انترناسیونال است نجات انسان‌ها ویژه برنامه رادیو پیام کانادا بمناسبت فرارسیدن اول ماه مه روز جهانی کارگر. با سپاس فراوان از تمامی رفقایی که ما را در انجام این برنامه  یاری رساندند. محسن ابراهیمی از حزب کمونیست کارگری ایران خسرو بوکانی از حزب کمونیست ایران سیاوش دانشور از حزب کمونیست کارگری ایران ـ حکمتیست سروش از کمیته عمل سازمانده کارگری محمد رضا شالگونی از سازمان انقلابی کارگران ایران (راه کارگر) ثریا شهابی از حزب کمونیست کارگری حکمتیست (خط رسمی) محمود صالحی - فعال کارگری علیرضا نوائی از اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران…

User Rating: 5 ( 1 votes)
به اشتراک بگذارید

مطالب پیشنهادی دیگر

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


x

Related Posts

اول ماه مه، بازتاب و نتایج آن
گفتگوی رادیو پیام کانادا با علیرضا نوايی ، عمر مینایی و سروش در باره دستگیرهای اول ماه مه؛ توان فراخوان دهندگان؛ نیازهای و مشکلات جاری و چگونگی م...
اول ماه مه، ضرورتها و موانع
اول ماه مه، ضرورتها و موانع ـ با تشکر فراوان از:صدیقه محمدی از حزب کمونیست ایران سلام زیجی از حزب سوسیالیست انقلابی ایران سروش از ک...
اعتصابات کارگری: ویژه گی ها، درسها، ضعفها، صندوق اعتصاب
گفتگوی رادیو پیام کانادا با سروش از کمیته عمل سازمانده کارگری؛ ایوب رحمانی و محمود قزوینی از اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران در راب...
powered by RelatedPosts