سانسور فیلم در ایران

سانسور فیلم در ایران. زُوم بخش دیگری از برنامه رادیو پیام می‌باشد که با مدیریت بصیر نصیبی اداره میگردد. این بخش از برنامه به بررسی تحلیلی مسأیل

بیشتر بخوانید:

سعید سلطان پور و تئاتر خیابانی

سعید سلطان پور و تئاتر خیابانی.  زُوم بخش دیگری از برنامه رادیو پیام می‌باشد که با مدیریت بصیر نصیبی اداره میگردد. این بخش از برنامه به بررسی

بیشتر بخوانید: