اخبار و گزارشات کارگری ۲۵ و ۲۶ فروردین ۱۳۹۷

اخباروگزارشات کارگری ۲۵ و ۲۶ فروردین ۱۳۹۷ کارگران گروه ملی  در حمایت از همکارانی که از ورودشان به شرکت ممانعت شده دست به تجمع

بیشتر بخوانید: