Share |

جستجو در تارنمای راديو پيام

Loading

  

Seminar on Labour' Issues                   صفحه مخصوص کارگران در رادیو پیام

علیه امنیتی کردن فعالیتهای صنفی و مدنی.
گفتگو با جعفر عظیم‌زاده در باره خواسته‌های اسماعیل عبدی دبیر کانون صنغی معلمان ایران در برداشتن اتهام امنیتی کردن فعالیتهای صنفی و مدنی و تلاش برای ایجاد جنبش سراسری در این راستا .

فایل صوتى گفتگو را از اینجا پیاده کنید

   
Apr 28 2017

                          Jafar Azimzadeh, Ismail Abdi

طبقه کارگر: حداقل دستمزد و فيش های حقوقی، " نظم و امنيت ملی" و رهبری.
گفتگوی رادیو پیام کانادا با شهلا دانشفر و محمد اشرفی در رابطه با موضوع "نظم و امنيت ملی"، حداقل دستمزد و فيش های حقوقی نجومی و رهبری سازی .

   
Sept 03 2016

                          Mohammad Ashrafi, Shahla Daneshvar

حذف اتهام "اقدام علیه امنیت ملی کشور".
گفتگوی راديو پيام کانادا با جعفر عظيم زاده دبیر هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران در رابطه با وضعيت و خواستهای صنفی معلمان و کارگران .

   
July 07 2016

                          Jafar Azimzadeh, Esmail Abdi

خواستها و اعتصاب غذای جعفر عظيم زاده و کانون معلمان .
گفتگوی راديو پيام کانادا با اسماعيل عبدی - دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران در رابطه با وضعيت و خواستهای صنفی معلمان و اعتصاب غذای جعفر عظيم زاده .

   
June 26 2016

                          Jafar Azimzadeh, Esmail Abdi

اعتصاب غذا جعفر عظیم زاده و حمایت کانون صنفی معلمان .
گفتگوی راديو پيام کانادا با هاشم خواستار از فعالین کانون صنفی معلمان در مورد اعتصاب غذای جعفر عظیم زاده و حمایت کانون صنفی معلمان .

   
May 29 2016

                          Jafar Azimzadeh, Hashem Khastar, Mahmood Salehi, Rahman Housainzadeh

شلاق زدن کارگران شکنجه در ملا عام می باشد .
گفتگوی راديو پيام کانادا با محمود صالحی و رحمان حسين زاده در مورد ۱۷ کارگری که با شکایت کارفرمای معدن طلای آق دره در دادگستری آذربایجان غربی محاکمه شده بودند در واپسین روزهای ماه گذشته به اجرا درآمد. .

   
May 29 2016

                          Jafar Azimzadeh, Mahmood Salehi, Rahman Housainzadeh

شلاق زدن کارگران شکنجه در ملا عام می باشد .
گفتگوی راديو پيام کانادا با حميد تقوايی در مورد ۱۷ کارگری که با شکایت کارفرمای معدن طلای آق دره در دادگستری آذربایجان غربی محاکمه شده بودند در واپسین روزهای ماه گذشته به اجرا درآمد. .

   
May 28 2016

                          Hamid Taqvaee, Jafar Azimzadeh

وضعيت جعفرعظيم زاده از زبان همسرش اكرم رحيم پور .
گفتگوی راديو پيام کانادا با اكرم رحيم پور همسر جعفر عظيم زاده در رابطه با وضعيت روحی و جسمی جعفر عظيم زاده. .

   
May 25 2016

                          Mahmood Salehi, Shahla Daneshvar

لغو اتهام "اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی کشور".
گفتگوی راديو پيام کانادا با شهلا دانشور و محمود صالحی در مورد حق تشکل کارگران، مبارزات کارگران، چگونگی حمايت از جعفر عظيم زاده و نقش خانواده ها در اين مبارزات..

   
May 22 2016

                          Mahmood Salehi, Shahla Daneshvar

تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ٩٥ - حکم فقر و بردگی
گفتگوی راديو پيام کانادا با شهلا دانشور (حزب کمونيست کارگری ايران) و رضا مقدم (اتحاد سوسیالیستی کارگری) در مورد تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ٩٥

   
April 24 2016

                          Reza Moghadam, Shahla Daneshvar

تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ٩٥ - حکم فقر و بردگی
گفتگوی راديو پيام کانادا با حسن حسام (راه کارگر) و رحمان حسين زاده (حزب حکمتيست) در مورد تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ٩٥

   
April 23 2016

                          Hassan Hessam, Rahman Housainzadeh

تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ٩٥ - حکم فقر و بردگی
گفتگوی راديو پيام کانادا با محمد اشرفی و مهدی کوهستانی در مورد تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ٩٥

   
March 22 2016

                          Mohammad Ashrafi, Mehdi Kouhestani

تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ٩٥ - حکم فقر و بردگی
گفتگوی راديو پيام کانادا با حميد تقوايی و محمد رضا شالگونی در مورد تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ٩٥

   
March 19 2016

                          Mohammad Reza Shalgooni, Hamid Taqvaee

تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ٩٥ - حکم فقر و بردگی
گفتگوی راديو پيام کانادا با محمود صالحی، فريبرز رئيس دانا و فريد پرتوی در مورد تصويب حداقل دستمزد کارگران در سال ٩٥

   
March 17 2016

                          Farid Partovi, Mahmood Salehi, Fariborz Raisdana

مرگ شاهرخ زمانی‌ و ضرورت تشکل طبقه کارگر
گفتگوی رادیو پیام کانادا با رحمان حسین زاده و محمد رضا شالگونی در مورد قتل شاهرخ زمانی‌، تاثیر آن بر جنبش اعتراضی و ضرورت تشکل طبقه کارگر

   
Sept 26 2015

                          Shahrokh Zamani, Mohammad Reza Shalgooni, Rahman Housainzadeh

در گرامیداشت شاهرخ زمانى
گفتگوی رادیو پیام کانادا با خانم شمیلا زمانی خواهر شاهرخ زمانی در باره مرگ زنده یاد شاهرخ زمانی

   
Sept 19 2015

                          Shahrokh Zamani

دربارهٔ قتل شاهرخ زمانی از رهبران جنبش کارگری ایران
گفتگوی رادیو پیام کانادا با محمد اشرفی از فعالان کارگری دربارهٔ قتل شاهرخ زمانی‌

   
Sept 17 2015

                          Mohammad Ashrafi, Shahrokh Zamani

کمک مالی‌ به طبقه کارگر: چرا و چگونه
گفتگوی رادیو پیام کانادا با ثریا شهابی، محمد اشرفی و محمد عبدی پور در رابطه با کمک مالی‌ به طبقه کارگر: چرا و چگونه. در این برنامه نیز نگاهی‌ به دریافت پول توسط آقای منصور اسانلو از آقای فرامرز فروزنده مسئول یکی‌ از برنامه تلویزیونی در کانال اندیشه نیز اشاره شده است

   
Jun 16 2014

                          Soraya Shahabi, Mohammad Ashrafi, Mohammad Abdipoor

بازداشت جعفر عظیم زاده و جمیل محمدی فعالان کارگری
گفتگوی رادیو پیام کانادا با خانواده جمیل محمّدی در رابطه با دستگیری جعفر عظیم زاده و جمیل محمدی دو تن از رهبران کارگری در آستانه اول مه

   
May 18 2014

                          Mahmood Salehi

بازداشت جعفر عظیم زاده و جمیل محمدی فعالان کارگری
گفتگوی رادیو پیام کانادا با خانواده جمیل محمّدی در رابطه با دستگیری جعفر عظیم زاده و جمیل محمدی دو تن از رهبران کارگری در آستانه اول مه

   
May 04 2014

                          Jafar Azim Zadeh and Jamil Mohammadi

مبارزات و تشکل طبقه کارگر در ایران
گفتگوی رادیو پیام کانادا با منصور اسانلو و محمد اشرفی بمناسبت فرا رسیدن اول ماه می روز جهانی‌ کارگر

   
Apr 28 2014

                          May 1st - Osanlou_Ashrafi

تشکلات کارگری، چپ انقلابی و حزب طبقه کارگر
دومین سمینار رادیویی رادیو پیام بمناسبت روز جهانی‌ کارگر

   
May 05 2013

                          Worker's Day

گفتگوی رادیو پیام با منصور اسانلو درباره: سندیکا و سندیکالیسم در ایران

   
APR 28 2013

                          Worker's Day

تشکلات کارگری، چپ انقلابی و حزب طبقه کارگر
اولین سمینار رادیویی رادیو پیام بمناسبت روز جهانی‌ کارگر

   
APR 20 2013

                          Worker's Day

گفتگوی رادیو پیام با محمود صالحی بمناسبت روز جهانی‌ کارگر: تشکل کارگری و مشکلات پیشرو

   
APR 19 2013

                          Worker's Day

لینک به اتاق کار

ليست گفتگوها و دیگر مصاحبه‌های رادیو پیام در باره مسائل کارگری