!زنده باد اعتصاب کارگران، زنده باد شوراها

صبح روز ٨ اسفند ماه جسد بیجان علی نقدی کارگر جوان نی بر نیشکر هفت تپه بصورت شناور در کانال آبیاری منتهی به پمپ

بیشتر بخوانید: