اسرائيل و جنبش علیه اصلاحات قضایی

گفتگوی رادیو پیام با احمد از اندیشه و پیکار در مورد اصلاحات قضایی سال ۲۰۲۳ اسرائیل که توسط دولت کنونی اسرائیل ارائه شده است.

Read more