آتش و اعتراض در فرانسه: علل و آموخته ها

گفتگوی رادیو پیام کانادا با شورا مکارمی و نادر تیف درمورد اعتراضات در شهرهای فرانسه در اعتراض به کشته شدن یک نوجوان ۱۷ ساله

Read more