کرونا و مدیریت پزشکی در ایران

گفتگوی رادیو پیام کانادا با دکتر ئالان توفیقی، پزشک و رئیس پیشین مرکز بهداشت سنندج در مورد شیوع و اپیدمی ویروس کوووید ـ ۱۹

بیشتر بخوانید: